Stanovisko MČ P5 k Zadání urbanistické studie Smíchov – jih

22/02/2001

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Stanovisko MČ Praha 5 k  ” Zadání urbanistické studie
SMÍCHOV – JIH, MČ Praha 5 “, zprac. ÚRM, dat. listopad 2000

K předloženému zadání US Smíchov – jih vznáší MČ Praha 5
požadavky a připomínky obsažené ve stanovisku v příloze

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
návrh “Stanoviska MČ Praha 5 k  Zadání urbanistické studie
SMÍCHOV – JIH, MČ Praha 5″, zprac. ÚRM, dat. listopad 2000

II. u k l á d á
ved.OÚR
předložit stanovisko Zastupitelstva MČ Praha 5 k  zadání
urbanistické studie SMÍCHOV – JIH pořizovateli územně plánovací
dokumentace Útvaru pořizování podkladů a dokumentací
Termín: 22/03/2001

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě