Stanovisko MČ P5 k Zadání urbanistické studie Smíchov – jih – důvodová zpráva

Hlavní město Praha -Útvar pro pořizování podkladů a dokumentací
požádal na začátku prosince 2000 MČ Praha 5 o stanovisko
k předloženému ” Zadání urbanistické studie SMÍCHOV – JIH, MČ
Praha 5 “,zprac. ÚRM, dat. listopad 2000. Vymezené území, které
má být řešeno US Smíchov – jih, je nejvýznamnější řešené území
v rámci MČ Praha 5. Význam tohoto území vyplývá zejména
z těsného sousedství s celoměstským centrem, novým centrem
Smíchov, Pražskou památkovou rezervací a městskou památkovou
zónou Smíchov.