Stanovisko MČ P5 k Zadání urbanistické studie Smíchov – jih – důvodová zpráva

22/02/2001

Hlavní město Praha -Útvar pro pořizování podkladů a dokumentací
požádal na  začátku prosince 2000 MČ Praha 5 o  stanovisko
k předloženému ” Zadání urbanistické studie SMÍCHOV – JIH, MČ
Praha 5 “,zprac. ÚRM, dat. listopad 2000. Vymezené území, které
má být řešeno US Smíchov – jih, je nejvýznamnější řešené území
v  rámci MČ Praha 5. Význam tohoto území vyplývá zejména
z těsného sousedství s  celoměstským centrem, novým centrem
Smíchov, Pražskou památkovou rezervací a  městskou památkovou
zónou Smíchov.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě