Spoluúčast MČ P5 na akcích celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy pro rok 2000

22/06/2000

9.
Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní
Spoluúčast MČ Praha 5 na akcích celoměstského programu podpory sportu
a tělovýchovy pro rok 2000

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. b e r e n a  v ě d o m í
1. usnesení Rady ZHMP č. 0146 ze dne 8. 2. 2000, kterým se přidělují
Městské části Praha 5 finanční příspěvky v celkové výši 3 600 000,- Kč

2. že podmínkou uvedených grantových darů je mj. dodržení finanční
spoluúčasti žadatele stanovené pro jednotlivé programy: v daném
případě se jedná o spoluúčast MČ P5 ve výši 1 066 000,- Kč

3. přidělení grantových darů takto:
ZŠ Weberova 400 000,- Kč na část. úhradu provoz. nákl. bazénu
ZŠ Weberova 1 000 000,- Kč na rekonstrukci povrchu hřiště
ZŠ Plzeňská 1 200 000,- Kč na rekonstrukci povrchu hřiště
ZŠ Waldorfská 1 000 000,- Kč na rekonstrukci povrchu hřiště

II. s o u h l a s í
s uvolněním částky 1 066 000,- Kč jako spoluúčast na grantech
přiznaných ZHMP z výnosu hracích automatů s přihlédnutím k tomu,
že uvedené granty mají charakter veřejně prospěšné činnosti

III. u k l á d á
Mgr. L. Boubelíkové, radní
sledovat postup výběrových řízení a prací při realizaci výše uvedených
projektů dotovanými grantovými dary ZHMP
Termín: 31/01/2001

Unsení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě