Souhlas s prodejem bytového domu č.p.978, Karenova č.o.17, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č.1715/3, dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

18/04/2002

19.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.978, Karenova č.o.17, k.ú.
Košíře, se zastav. pozemkem parc.č.1715/3, dle “Zásad prodeje domů
se čtyřmi a více byty …”

Prodej výše uvedeného domu dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a
více byty…” oprávněným nájemcům bytů (manž.Kaňkovi a manž.
Myslíkovi)

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.978 Karenova č.o.17, k.ú. Košíře, se
zastav.pozemkem parc.č. 1715/3, právnické osobě založené
oprávněnými nájemci bytů – manž. Kaňkovi a  manž. Myslíkovi,
dle “Zásad prodeje domů se  čtyřmi a více byty …”, s věcným
břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let

2. cenu dle znaleckého posudku: 2.345.110,–Kč

bez slevy a  bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bytového domu č.p.978 Karenova
č.o.17, k.ú. Košíře, se zastav. pozemkem parc.č. 1715/3,
oprávněným nájemcům bytů – manž. Kaňkovi a manž. Myslíkovi

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě