Souhlas s prodejem bytového domu č.p.245 Na Vysoké II., č.o.13, k.ú. Radlice, se zastav. a souvis. pozemky parc.č.607 a 608 dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

21/02/2002

10.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Souhlas s prodejem bytového domu č.p.245 Na Vysoké II., č.o.13,
k.ú. Radlice, se zastav. a souvis. pozemky parc.č.607 a 608 dle
“Zásad prodeje domů se čtyřmi a více byty …”

Prodej výše uvedeného domu dle “Zásad prodeje domů se čtyřmi a
více byty…” jednomu oprávněnému nájemci bytu (manželé Vaňkovi).

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bytového domu č.p.245 Na Vysoké II., č.o.13, k.ú.
Radlice, se  zastav. a  souvis. pozemky parc.č. 607 a 608, dle
“Zásad prodeje domů se  čtyřmi a  více byty …”,jednomu
oprávněnému nájemci bytu – manželé Vaňkovi, s věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let

2. prodejní cenu (cena znaleckého posudku): 2.008.180,–Kč

bez slevy a  bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA –
prodej bytového domu č.p.245, Na Vysoké II., č.o.13, k.ú.
Radlice, se zastav. a souvis. pozemky parc.č. 607 a 608 jednomu
oprávněnému nájemci bytu – manželé Vaňkovi

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě