Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc.č. 24 a 152, k.ú. Košíře, ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou energetiku a.s.

26.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc.č. 24 a 152, k.ú.
Košíře, ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou energetiku a.s.

Pražská energetika a.s., v rámci akce Oprava kabelů NN V Cibulkách,
Praha 5, Košíře, požádala o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.
24 a 152, k.ú. Košíře. Zřízení věcného břemene vychází ze zákona
458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

Smlouvu o zřízení věcného břemene na poz.parc.č. 24 a 152, k.ú.
Košíře, dle geometrického zaměření, pro Pražskou energetiku, a.s. se
sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, za jednorázovou částku 10.000,-Kč

II. u k l á d á

starostovi


zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemcích parc. č. 24 a 152, k.ú. Košíře, pro
PRE a.s.

Termín:23/03/2003

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Milan Jančík
starosta MČ Praha 5