Sloučení Základní školy Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10 a Základní školy Praha 5 – Smíchov, Vltavská 12 v jeden právní subjekt k 1.9.2002

13/12/2001

31.
Předkladatel: Mgr. L. Vávrová, radní Sloučení Základní školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 a Základní školy Praha 5 - Smíchov, Vltavská 12 v jeden právní subjekt k 1.9.2002
Vzhledem k demografickému vývoji populace na MČ Praha 5, k trvale vysoké zatíženosti životního prostředí v bezprostředním okolí školy a dlouhodobým problémům na ZŠ Vltavská týkajících se především malého počtu dětí ze spádové oblasti, trvale nízké kvalifikovanosti učitelského sboru, jídelna před generální opravou - KVV doporučila sloučení ZŠ Kořenského se ZŠ Vltavská. Nástupnickou organizací se stane ZŠ Kořenského.Základní škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 jako nástupnická organizace sloučených práv. subjektů převezme běžné třídy ZŠ Vltavské. Specializované třídy budou umístěny v Základní škole Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 a Základní škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e sloučení ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 se ZŠ Praha 5 - Smíchov, Vltavská 12, kdy nástupnickou organizací bude ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 a budova, kde ZŠ Praha 5 - Smíchov, Vltavská 12 sídlí, se stane odloučeným pracovištěm ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 Termín: 01/09/2002
II. u k l á d á Mgr. L. Vávrové, radní podniknout veškeré kroky potřebné ke sloučení ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 a ZŠ Praha 5 - Smíchov, Vltavská 12, kdy nástupnickou organizací bude ZŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10 a budova, kde ZŠ Praha 5 - Smíchov, Vltavská 12 sídlí, se stane odloučeným pracovištěm ZŠ Kořenského, dle doporučeného postupu v příloze č. 1 tohoto materiálu Termín: 31/08/2002
Usnesení bylo schváleno 30 hlasy
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě