Seznam případů a podnětů na VŽP

Seznam případů a podnětů na VŽP (stav k 21.2.2011)

 

No

Název případu

Popis případu

Předkladatel, zpravodaj za VŽP

Pozice VŽP

Dokumenty INTRANET

1

Bytové domy Na Pláni v oblasti mezi ulicemi K vodojemu a Na Pláni

Investor Geosan Alfa, s.r.o.

Od 2006 protesty a občanů a ČSOP proti prodeji a výstavbě 10 domů místo zelené plochy údajně pro startovací byty (nyní zřejmě klasické bytovky)

?Velek

?Vejmelka

Prověření stavu

 

Prověření smlouvy na „startovací byty“

 

2

Zahrady Hřebenka Bytový dům

Výstavba domu v prudkém svahu, který není pravděpodobně stabilní – probíhá řízení o výjimce na odstupovou vzdálenost

?Vejmelka

 

ANO

3

Viladomy Na Farkáně

Podnět občanů proti zámeru firmy CENTRAL GROUP vybudování návštěvnické parkoviště  na obecním pozemku na úkor  veřejného prostranství a zeleně

Vejmelka, Velek

 

 

4

Výstavba dvou domů v ulici K Dalejím (za 2.semmeringem do Prokopského údolí)

UMČ připravuje uzemní rozhodnutí na umístění objektu na hraně  pozemku – stížnost sousedů na zastínění, pravděpodobné kolize výjezdu aut z objektu s intenzivní pěší a cyklistickou dopravou, ztráta veřejného prostoru („veřejné“ dětského hřiště na pozemku)

Velek

 

ANO

5

Revitalizace osady Buďánka

Pozemek kolonie v roce 2007 nabídnut firmě GEOSAN Alfa  pro revitalizaci osady a výstavbu  bytových domů při ulici Plzeňská. Výstavba by omezila stávající zeleň. ÚMC P5 a minulý VŽP souhlasil s navýšením koeficientů zástavby. Existuje alternativní návrh minimalistické zástavby, veřejný park a komunitní centrum

Velek

 

 

6

Nový dvojdům v ul. Pod ateliéry (památková zóna)

Výstavba nadměrného objektu po zbourané vile z 1. republiky

Vejmelka

 

 

7

Hluk z haly SSK Future

Stížnost občana Pavla Pinty na hluk z nezkolaudované stavby

Velek

Prověřeno –  (UMČ dočasně) zastavil provoz nezkolaudované haly)

 

8

Obnoveni registrace významného krajinného prvku (VKP) Spiritka – parcela 4222/1

Navázání na Usnesení ZMČ  16.9.2010 a žádost o obnovení registrace Žádost zveřejnění VKP na webu MHMP…

Velek

Žádost  na MHMP  o obnovení registrace VKP Spiritka v původním rozsahu

 

9

Černá stavba Antonie Černé na lesním pozemku 1862 a 1863/5 k.u. Košíře v majetku Hl.m.Prahy.

(podnět občana z prosince 2009) Dle ČIŽP a ÚMČ P5 majitelka vedlejších pozemků zasáhla do lesních pozemků hl.m.Prahy.

Od září 2010 MČ OSU vede řízení o odstranění stavby.

Velek

Majitelka následně požádala MHMP o vyjmutí zabraných ploch z funkce lesa a o uzavření nájemní smlouvy na pozemky na dobu neurčitou.

 

10

Černá stavba na lesním pozemku „Šalamounka“ 1436/1 k.ú. Košíře

Podnět NNO: nesouhlas s omezením veřejného užívání  (prostupnosti) soukromého lesního pozemku PP Motol plotem, nesouhlas s dělením pozemku (návrh prověření pochybení  při souhlasu ÚMČ s účelovým dělením pozemku) 

Velek

Probíhá prověření dokumentace UMČ/MHMP

 

11

Ekologické aspekty revitalizace areálu fy. WALTER

Prověření dokumentace k územnímu řízení. z hlediska rozvoje zeleně, veřejného  prostoru, indukované  IAD/MHD při etapizaci projektu

Vejmelka, Velek

 

 

12

Ochrana parku zámečku Hlubočepy

NNO „Hlubočepští“ proti projektu přístupové cesty k uvažované zástavbě hřiště SK Hlubočepy  fy. CENTRAL GROUP Žádost o respektovaní památkové ochrany parku zámečku, nesouhlas se změnou ÚP

Velek

 

 

13

Námitka proti kácení dubu letního na  parc. č. 734, k.ú. Košíře (park Kavalírka)

Námitka Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka, U Kavalírky 2, 150 00 Praha 5 – Košíře proti žadateli o kácení Central Group a.s., Na Strži 65, Praha 4)

Velek

 

 

14

Zklidnění dopravy v ulici Zdíkovká

Žádost (Ing. Jan Rollo, Zdíkovská 74) o zpomalovaci pruhy

Velek

VŽP si vyžádal stanoviska  ÚMČ, Komise dopravy provedla anketu a je navrženo zklidnění

 

16

Skladování odpadů v Motole

??

Vejmelka

 

 

17

Skládka firmy Svoboda v Puchmajerově ulici

Stížnosti obyvatel na prach/hluk z provozu skládky stavební suti

Vejmelka

 

 

18

Holubi

Podnět na omezení zdravotních rizik holubů

Heissler

 

 

19

Potkani

Podnět na omezení zdravotních rizik potkanů

Heissler

 

 

20

Rozvoj areálu Golf Motol

Zájem Golf Motol o rozvoj areálu

 

 

 

21

Zklidnění IAD v ulicích Zahradníčkova, VÚvalu, Weberova, Roentgenova Pod Kotlářkou

Žádost občanky o zneprůjezdnění (zklidnění) daných ulic

Velek

Posouzení alternativ (jednosměrná ulice, Tempo30, šikany)

 

22

BD Do Klukovic 

podnět občana na „černou“ stavbu

Velek

 

 

23

BD U Pernikářky

připomínky a petice občanů proti projektu

Velek

 

 

24

Záchranná stanice Jinonice

žádost o půjčku a pomoc pro stanici

Vejmelka, Knap, Velek

 

 

25

Pěší a cyklistické spojení Slivenec-Barrandov

žádost starostky MČ Slivenec o bezpečné spojení ekoduktem/lávkou/podchodem a chodníkem

Velek

 

 

26

BD pod Stadiony

Žádost občana  o intervenci samosprávy k dodržení záměru výstavby pouze vilek (proti zvětšení  kapacity bytového domu)

 

 

 

26B

Rizika staveniště BD  Na Hřebenkách  

Žádost občana  o  zabezpečení propadajícího se chodníku vedle stavební jámy  BD Na Hřebenkách

 

 

 

27

Rezidence Zatlanka

Žádost občanů o nezvyšování imisní zátěže (omezení  dopravy), zlepšení vybavenosti a služeb v lokalitě

 

 

 

 28

 Zelený pás u Holyně (na východ od ulice za knotkem) v novém územním plánu

 žádost MČ Slivenec

 

 

 

 29

 Ochrana zeleně v okolí administrativní budovy obsluhy přístavu

 

 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 31