Seminář VŽP 20.12.2011 ke Geoparku Barrandien – PŘÍLOHY

09/02/2012

Pomohl by Geopark BARRANDIEN ochraně Prokopského a Dalejského údolí?

 (reflexe diskuse VŽP 20.12.2011 – pro radniční zpravodaj PĚTKA leden 2012 –  Ondřej Velek – publikováno https://www.praha5.cz/cs/dokument/seminare-vzp/209109-seminar-o-prokopskem-a-dalejskem-udoli-20122011)

 Výbor životního prostředí ZMČ Prahy 5 Praha 5 ve spolupráci s sdružením „Přátelé Prokopského údolí“ pořádal 20.12.2011 první ze série neformálních diskusi o budoucnosti přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí. Cílem diskuse bylo s odborníky představit silné a slabé stránky ochrany přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí a hrozby další expanze “sídelní kaše” na cenná území, a také příležitosti přírodního parku a jeho okolí pro šetrnou a snadno dostupnou vnitroměstskou rekreaci.

 Diskusi uvedl RNDr. Jan Plesník, CSc. z Agentury ochrany přírody a krajiny, který představil mezinárodní rámec ochrany „zelené infrastruktury“ a podpory biodiversity městech. Města jsou důležité a ekologicky velmi bohaté prostory druhové diversity, které poskytují důležité zelené plochy pro rozumnou s šetrnou rekreace, mají nezastupitelný význam pro naše lidské zdraví a představuji klenotnici živočišných a rostlinných druhů. Geoparky představuji místa pro „vzpomínky na minulost“.

 Ing. Martina Pásková z Ministerstva životního prostředí (MŽP) vysvětlila roli „geoparku“, který je logicky vymezené cenné geologické území s informacemi o vývoji Země, a které podle mezinárodních kritérií OSN politickou smlouvou mezi veřejné správou, veřejností a podnikateli nastavuje podmínky podpory udržitelného rozvoje území např. šetrné turistiky, ale i regulace chování investorů. Geoparky vyhlašuje MŽP (např. první Český Ráj, karlovarský Egeria – Ohře) a vyhlášení nového Geoparku BARRANDIEN připravují již roky odborníci z CHKO Český Kras.

 Ing. Karel Kerouš (dnes pracovník Pražských lesů a dříve inspektor ČIŽP) popsal nežádoucí trendy snižování biodiversity přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí od 70let výstavbou nových sídlišť (Butovice, Stodůlky, Velká Ohrada, Barrandov) a  následně tzv. „sídelní kaší“  urbanismu 90.tých let, které představují bariéry a fragmentaci biokoridorů a v důsledku alarmující trendy snižování výskytu některých vzácných druhů v lokalitě. Uvedl několik konkrétních příkladů selhání péče o území např. nevhodným spalováním nežádoucích dřevin, vedením nelegálních „cyklostezek“ ve svazích údolí, vypouštěním splaškových vod z části nových domků v Řeporyjích, navážení odpadu do přírodní památky lomu Požáry apod…

 Lokální politici Ing. Zuzana Drhová, předsedkyně výboru ŽP zastupitelstva MČ Praha 13, a Ing. Ondřej Velek, předseda výboru životního prostředí zastupitelstva MČ Praha 5, uvedli několik příkladů „prohraných bitev“ v ochraně Prokopského údolí (například změn územního plánu v oblasti Nová Ves a pronikání výstavby na revitalizované průmyslové areály „brownfields“ v Hlubočepích) i několik úspěchů ochrany PDÚ jako je např. zastavení nápadu Milana Jančíka na  zástavbu Dívčích Hradů, zatím úspěšnou obranu zbultozerované zahrádkové osady Pod Majerovic (pod nákupní butovickou Galerií) před změnou územního plánu na stavební pozemky. Otevřené otázky pro politiky radnice P5 a P13  je např. zastavení plýtvání financí na nápad lanovky Butovice-Barrandov, podpora výstavby tzv. „ekoduktu“ (mostu pro bezpečnou migraci živočichů a šetrnou pěší a cyklistickou dopravu) přes barrandovskou spojku  z Prokopského údolí do Chuchelského háje, rozumná tj. minimalistická rekultivace lomu Požáry II u Řeporyj atd.

 Prvé diskuse se účastnilo téměř třicet zájemců a další občané již projevili zájem o spolupráci s novým sdružením „Přátelé Prokopského a Dalejského údolí“, které chce napomoci procesu vyjednávání zájmových skupin kolem pražské části připravovaného „Geoparku Barrandien“.

  ————————————–

Odkazy na aktivity a sdružení kolem Prokopského a Dalejského údolí:

 Geopark Barrandien  http://www.barrandien.cz – popularizace pražské části – mapy, virtuální stezky s informačními technologiemi tzv. beetag kódů (2008-2010 za podpory MHMP a MŽP). Místní agenda pro udržitelný rozvoj Českého Krasu http://ceskykras.agenda21.cz –  průvodce geologickou naučnou stezkou, strategický plán udržitelného území, Akční plán pro vodu, koncepce šetrné turistiky, publikace „Klíč poznání Barrandienu“ (2007 za podpory MŽP)

 Přátelé Prokopského a Dalejského údolí o.s. (viz. Facebook http://www.facebook.com/pages/Přátelé-Prokopského-a-Dalejského-údolí-os/285257281524474)

 Okrašlovací občanské sdružení Bubec o.s. – aktivní zejména v oblasti Řeporyj a Dalejského údolí – www.bubec.cz

 Pod Majerovic o.s.  www.podmajerovic.cz  –  zahrádkářská osada, kterou hl.m. Prahy ztratilo při podivném konkursu Motorletu.

Společnost pro ochranu PDÚ (manželé Matouškovi) www.prokopskeudoli.eu

Sdružení Hlubočepští

Sdružení Dalejský strážce

apod.

 ——————————————————————-

Textová část presentací diskuse MČ Praha 5, 20.12.2011 (plné presentace v přílohách)

 ÚVOD – Ing. Ondřej Velek (předseda VŽP ZMČ Prahy 5)  –

Udržitelná budoucnost přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí?

Smysl prvé diskuse – s odborníky/politiky/občany analyzovat:

•          silné a slabé stránky ochrany přírodního parku (PP) Prokopského a Dalejského údolí,

•          rizika tlaku „sídelní kaše“ na cenná území přírodního parku,

•          příležitosti parku a jeho okolí pro šetrnou  a dostupnou vnitroměstskou rekreaci

•          …. vhodné strategie postupu  k vyšší ochraně …

 

Experti  diskuse

•          RNDr. Jan Plesník, CSc., (Agentura ochrany přírody a krajiny) – nové téma „zelené infrastruktury ve městech“?

•          Ing. Martina Pásková (MŽP ČR) – mohla by „smlouva o geoparku“ pomoci harmonizovat péči o přírodní park?

•          Ing. Karel Kerouš (dříve inspektor ČIŽP) – zkušenosti z ochrany přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí…

 

Politici  diskuse

•          Zastupitelé MČ Praha 5 – příklady problémů (zástavba „urban sprawl“ Dívčí Hrady, revitalizace průmyslových areálů „brownfields“ v Hlubočepích, nové sídliště Barrandov západ, zahrádkářská osada Pod Majerovic, lanovka Butovice-Barrandov atd.)

•          Zastupitelé MČ Praha 13 – příklady (dostavby Nová Ves, Velká Ohrada západ, prostory pro rekreaci: arboretum, vodní nádrže, cyklostezky a trasy atd..)

•          Zastupitelé MČ Praha Slivenec  – příklady (park u Holyně, ekodukt přes barrandovskou spojku, hluk atd.)

•          Zastupitelé MČ Praha Řeporyje – příklady (doprava a suburbanizace z P13, rekultivace lomu Požáry, zalesňování, revitalizace vodotečí, atd.)

 

Formy ochrany území Prokopského a Dalejského údolí

•          Národní park, CHKO, přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek

•          Přírodní park (Prokopské a Dalejské údolí)

•          Pozemkový spolek ČSOP  (péče o stromy, pozemky, kosení)

•          Geopark Barrandien 2007 – podpora MŽP pro „Místní agendu pro  udržitelný rozvoj“ http://ceskykras.agenda21.cz Návrh Geoparku Barrandien http://www.barrandien.cz/ –  popularizace pražské části 2008-2009 (podpora MHMP)…

•          Popularizace  – např. TV pořady „Přidej se/Nedej se“ http://www.ceskatelevize.cz/porady/1129337346-pridej-se/209562248410013/video/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/209562248420017/video/

 

Veřejnost (NNO)

•          Sdružení Bubec – Řeporyje http://www.bubec.cz/

•          Sdružení za krajinu kolem nás P5 – http://www.kauza5.cz

•          Sdružení Dalejský strážce

•          Sdružení Hlubočepští

•          Sdružení Spol. pro ochranu PDÚ http://www.prokopskeudoli.eu/

•          Sdružení BUBEC o.s.  www.bubec.cz

 

Sdružení Přátelé Prokopského Dalejského údolí http://www.facebook.com/pages/Přátelé-Prokopského-a-Dalejského-údolí-os/285257281524474) – nové sdružení pro proces vyjednávání zájmových skupin: veřejnost – vědci-politici…

 

Horká místa – příklady rizik  pro PPÚ.. (http://maps.google.cz/)

Buldozerované zahrádky Pod Majerovic – 2005

Bémovo Eko-kondominium u Jinonic  – 2006

Jančíkova zástavba Vidoule  a Dívčích Hradů  – 2008

Výkupy pozemků Nové Vsi pro developery – 2008

Jančíkovy volební PR přelety nad „Zelenou Prahou 5“ – 2008

Jančíkova/Vodražkova lanovka Butovice-Barrandov…

 

další „rizikové nápady“  na velké Praze 5 …

•          ZOO koutek Šalamounka v přírodním parku  Košíře-Motol ??

•          Tři věže v Chuchelském háji u Slivence ??

•          Laguny/jez/přístav jachet u Radotína ??

 

===========================================================

PRESENTACE  – RNDr. Jan PLESNIK (AOPK  -Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha) – Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí: viděno světem a Evropskou unií

 

Chránit Prokopské a Dalejské údolí ?

John B.S. Haldane (1963): Proces přijímání nových myšlenek probíhá ve čtyřech fázích:

·         To je naprostý nesmysl

·         Je to zajímavý, ale naprosto zvrácený náhled na věc

·         Je to pravda, ale není to moc důležité

·         To jsem říkal vždycky…

 

Tři novější přístupy zdůrazňující význam ploch jako je PP Prokopské a Dalejské údolí

·         Úmluva o biologické rozmanitosti – biodiverzita lidských sídel

·         Evropská unie – Zelená infrastruktura

·         Ekosystémový přístup

 

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)

·         Rámcová úmluva pod patronací OSN (podepsaly všechny nezávislé státy s výjimkou Andory a USA)

·         Tři hlavní cíle úmluvy:

·         ochrana biodiverzity

·         udržitelné využívání jejích složek

·         spravedlivé rozdělování přínosů pocházejících z využívání genetických zdrojů včetně přístupu k nim

 

Města vynikají překvapivě vysokou druhovou bohatostí

·         Mozaika plošek prostředí: zbytky původního a přírodě blízkého prostředí, zastavěné prostředí, nové zelené plochy

·      Pronikání druhů schopných se novému prostředí rychle a účinně přizpůsobit (druhy: původní, nepůvodní, nepůvodní invazní)

 

Praha je druhově bohatá

·         Vyskytuje se tu 220 druhů obratlovců (více než polovina druhů, známých z celé ČR)

·         odpovídá druhové bohatosti CHKO Křivoklátsko nebo CHKO Kokořínsko

·         Iniciativa URBIO v rámci CBD

·         Vyvolalo ji v roce 2008 150 starostů měst ze všech kontinentů

·         Vlády by měly podpořit naplňování CBD městskými a místními úřady

 

Zelená infrastruktura

·         Soubor přírodě blízkých ploch, v nichž probíhají základní přírodní procesy, jejichž přínosy lidem jsme si zvykli označovat za z pohledu člověka ekosystémové služby.

·         Kombinuje chráněná území s nechráněnou krajinou včetně zelených ploch ve městech různé velikosti (od zelených střech po velké parky)

·         Na rozdíl od USA nejde o aktivitu nevládních organizací

·         Jedna z nosných myšlenek Evropské komise do roku 2020 (EK chystá podklad pro další postup)

·         Pokud by šlo o legislativu, muselo by být příslušné financování

 

Ekosystémový přístup

·         Určité území chápeme jako fungující ekosystém, tvořený biotou a neživým prostředím.

·         PP Prokopské a Dalejské údolí jako modelový příměstský přírodě blízký ekosystém s původními ploškami

·         Jde o podceňované, „automaticky“ probíhající procesy, zadarmo podporující civilizaci (fotosyntéza, tvorba půdy, opylování, udržování složení ovzduší, omezování dopadů záplav aj.)

 

Zdravá příroda, zdraví lidé

·         Vliv zelených ploch na lidské zdraví

·         Možnosti rozumné rekreace

·         Klenotnice druhů

·         Vzpomínky na minulost

 

Presentace Ing. Martina Pásková (MŽP ČR) –  Geoparky

(602 643 054 martina.paskova@mzp.cz)

 

Co je Geopark?

Území

• s turisticky interpretovatelným a vědecky významným geologickým dědictvím (např. skalní města, krasová území, archeologická, paleontologická naleziště, vulkanické a termální jevy, staré doly, lomy, kaňony řek)

• turisticky přitažlivé (s kulturními a přírodními úkazy – potenciál pro rozvoj geoturismu)

• s občanskou, zodpovědnou společností (geopark coby společenský projekt)

Není kategorií chráněného území!

 

Co přináší geopark?

• zvýšení kvality života místních obyvatel a jejich zájmu (i návštěvníků) o hodnoty neživé přírody

• strategické spojení ochrany hodnot krajiny s udržitelným rozvojem území

• vhodnou prezentaci a interpretaci hodnot

• udržitelné využívání geologického dědictví pro regionální rozvoj, posílení role místní komunity

• geoturismus, certifikaci geoprůvodců (georangerů) a vyznačování geostezek

• zachování jedinečnosti – podpora místní identity

 

Jaká jsou kriteria geoparku?

• geologicko-turistický potenciál území

• velikost a kompaktnost území

• spolupráce klíčových aktérů

• geoturistická infrastruktura (geostezky,návštěvnický management)

• komunikace, interpretace, propagace a osvěta

• ochrana a výzkum geologického dědictví

• manažerská struktura geoparku

•financování provozu geoparku

 

Globální geoparky podporované UNESCO

87 globálních geoparků ve 27 zemích

• Síť evropských geoparků od roku 2000

• podepsání Charty globálních geoparků 2004 – oficiální podpora UNESCO

• odlišnost konceptu „světového dědictví“

• zatím pouze evropská a asijsko-pacifická (2007) kontinentální síť

• pomoc MŽP s přípravou geoparku Rio Coco (severní Nikaragua)

 

Síť evropských geoparků podporovaných UNESCO

• 49 členů (2000 jen 4!)

• 18 zemí

• mezinárodní propagace

• fórum výměny informací

• společné projekty

• ochranná známka

• Koordinační jednotka (přes 100 členů)

• Poradní výbor

• Systém přijímání a revalidace členů EGN

 

Národní geoparky ČR

– téměř stejná kritéria jako evropské geoparky

– geoparky národního významu

– snadnější vstup do sítě geoparků UNESCO

-Rada národních geoparků

– směrnice č. 6 /2007 MŽP

– Charta národních geoparků ČR

-Certifikát pro řídící subjekt NG

– Info: web MŽP, AOPK, ČGS

–           2 existující NG (Český ráj, Egeria)

–           3 rozpracované kandidatury, 7 zájemců

 

Možnosti podpory národních geoparků

• Revolvingový fond MŽP 2011 na financování projektů zaměřených na podporu udržitelného rozvoje v prioritní oblasti VI. – Podpora prosazování a realizace poslání národních geoparků:

• doba realizace max. 24 měsíců

• kofinancování min. 10% z vlastních či jiných zdrojů

• výše grantu: 100 tis. – 2 mil. Kč

• Oprávnění žadatelé: státní příspěvkové organizace, vzdělávací nebo výzkumné instituce, organizační složky státu, kraje a obce a organizace jimi řízené nebo založené,  nestátní neziskové organizace, mikroregiony, sdružení obcí

•informace: na oddělení programů EU (333)a na http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp  –  Manuál pro granty Revolvingového fondu MŽP

OPŽP – 6. prioritní osa: Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity: Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích

–kofinance min. 10% z vlastních či jiných zdrojů

–obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby

 

Geopark Český ráj

• 1. Evropský geopark podporovaný UNESCO v ČR, pilotní projekt MŽP

• od r. 2005 členem Sítě evropských geoparků UNESCO

• rozloha přibližně 700 km2

• řídící subjekt ve formě o.p.s.

• mezinárodní spolupráce (např. Čína, Nikaragua, Venezuela)

• podpora: MŽP, SCHKO Český ráj, Sdružení Českého ráje, obce, NGOs, RRA, podnikatelé

 

Česko-bavorský geopark

• Národní geoparky Egeria a Bavorsko-český a potenciální národní geopark GeoLoci

• území 4 krajů (2 na české a 2 na německé straně)

• cca 7000 km2

• zájem o členství v Síti evropských geoparků

•aktéři: Krajské muzeum Sokolov, Karlovarský a Plzeňský kraj, občanská sdružení, MAS Český Západ, SCHKO Slavkovský les, SCHKO Český les, Hornicko-historické spolky Planá a Stříbro, mikroregiony a obce

 

Kouzlo geoturismu

• poznávání vývoje krajiny formou aktivního prožitku v krasových oblastech, jeskyních, ve skalních městech, kráterech, u vodopádů, zkamenělých lesů atd. s výkladem a aktivním zapojením návštěvníka

• návštěva hornických oblastí, štol a nalezišť zkamenělin a minerálů, minerálních pramenů, amatérské rýžování zlata, geocaching atd.

• poznání kulturní historie krajiny (archeoskanzeny, řemeslné dílny, místní produkty) 

 

Role MŽP v rámci sítí geoparků

• iniciace vzniku a garant národní sítě geoparků

• kontaktní místo (odbor územních vazeb) pro podávání žádostí území na národní geopark, koordinace, poradní orgán

• spolupráce s koordinační jednotkou Sítě evropských geoparků

• garance environmentální osvěty a vzdělávání, ochrany a udržitelného využívání geologického dědictví

• prosazování geoparků do koncepčních materiálů a podpůrných programů na národní, evropské mezinárodní úrovni

 

Rada národních geoparků

• poradní orgán ministra ŽP

• členové: zástupci MŽP, ČGS, AOPK, MMR, NPÚ, AV – Geologický a Archeologický ústav, Národní muzeum, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Jeskyně ČR, Národní centrum šetrné turistiky

• rozhodování o geologické hodnotě žadatelského území – schvalování udělení titulu kandidátský geopark

• posouzení nominací – schvalování udělení titulu (certifikátu) národní geopark

• rozhodování v procesu re-validace, možnost neobnovení certifikátu

 

Možné aktivity národního geoparku

– časopis a webová stránka

– certifikace služeb a produktů

– informační a rezervační systém, BeeTagy

– značení geostezek, školení geoprůvodců

– týden geoparku (slavnost geoparku, trhy, hry a soutěže, výstavy, výlety, semináře, konference, dílny, kulturní akce…)

– návštěvnické centrum, mikrogeopark

– mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty a propagace geoparků

– vědecký (geologický) výzkum

Budoucnost geoparků

• vztah lidí k přírodě, ne vyčerpávající informace (emoce, představivost, vlastní touha odhalit tajemství, dojít sám k poznání – nechat prostor pro vlastní iniciativu a úsilí)

• přírodní území nemohou být laboratořemi pod širým nebem, kde se „vyučuje příroda“, ale územími v nichž návštěvník může skrze přírodu vnímat sám sebe a „odlišnost“ prostoru mimo civilizaci, kde se necítí zajištěn a řízen jako v jeho běžném urbánním prostředí, zažívat a objevovat „ztracené“ vjemy, city

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě