Oddělení územního rozvoje

V oblasti územního rozvoje:

- konzultuje a vyjadřuje se k záměrům, návrhům, studiím a projektové dokumentaci staveb k územnímu řízení a k využití území a pozemků z hlediska územního plánu,

- připravuje návrhy stanovisek MČ k záměrům, návrhům, studiím a projektové dokumentaci staveb k územnímu řízení (vyjádření příslušných odborů, projednání ve výborech, v komisích, v RMČ a ZMČ), koordinuje stavební aktivity s územním plánem a se záměry MČ,

- zastupuje MČ jako účastníka řízení při územních řízeních,

- poskytuje informace veřejnosti o území, územně plánovacích dokumentacích a územně plánovacích podkladech v rozsahu území MČ,

- eviduje a vytváří seznam odborem vydaných stanovisek dle výše uvedených bodů a oficiálních i neoficiálních dotazů třetích stran.

V oblasti rozvoje městské části:

- zpracovává podklady pro jednání orgánů samosprávy v samostatné působnosti k politice územního rozvoje a ve věcech priority územního řešení MČ a předkládá návrhy na způsob zabezpečení rozvoje území pro projednání ve výborech, v komisích, v RMČ a ZMČ,

- zabezpečuje nebo se podílí na prezentaci MČ (formou výstav, besed, v tisku apod.),

- zajišťuje v oblasti územního rozvoje vzájemnou informovanost mezi MČ a veřejností,

- řeší a projednává stížnosti a podněty od občanů vztahující se k územnímu rozvoji MČ.

V oblasti rozvoje dopravy:

- připravuje a zpracovává stanoviska ve věci rozvoje dopravy,

- podílí se na přípravě a tvorbě mapových podkladů, zejména cyklistických map a map pěších propojení,

- podílí se na plošné prostupnosti území MČ pro pěší dopravu

- podílí se na navrhování bezbariérových řešení ve veřejném prostoru,

- navrhuje a zpracovává bezpečnostní prvky a koncepční řešení s cílem snížit nehodovost, počty zraněných a mrtvých v dopravě,

- navrhuje lokální a plošná dopravní řešení, jejichž cílem je zklidnění dopravy.