Oddělení koncepce rozvoje

V oblasti územního plánování:

- posuzuje a vyhodnocuje územně plánovací podklady (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) a jejich změny a úpravy ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu příslušných ustanovení Statutu, poskytuje potřebná data jejich pořizovateli a zabezpečuje projednání ÚPP a ÚPD v jednotlivých orgánech MČ,

- eviduje mapové podklady na úseku územního plánování a územního rozvoje hl. m. Prahy a MČ,

- spolupracuje s Odborem Stavební úřad, Odborem územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy jako pořizovatelem a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) jako zpracovatelem ÚPD a ÚPP a dalšími odbory Magistrátu hl. m. Prahy,

- zpracovává a vyjadřuje stanoviska MČ k návrhům nového územního plánu nebo Metropolitního plánu, ke Strategickému plánu a dalším územně plánovacím podkladům,

- zúčastňuje se projednávání předložených konceptů, návrhů územního plánu, studií územního rozvoje, regulačních plánů a koordinuje k nim za MČ zpracování souhrnného stanoviska,

- spolupracuje při vydávání souhrnných stanovisek s dotčenými orgány státní správy, se zastupitelstvy městských částí i Zastupitelstvem hl. m. Prahy, s komisemi zastupitelstev,

- zajišťuje agendu podání podnětů na změny a úpravy územního plánu pro území MČ a jejich vyhodnocení a projednání,

- navrhuje a projednává s příslušnými orgány a organizacemi změny územního plánu,

- připravuje návrhy stanovisek k pronájmu a prodeji pozemků ve vlastnictví hl. města Prahy, včetně svěřených MČ,

- provádí analýzy území a vytipovává rizikové, exponované a jinak významné nebo problémové oblasti a potenciálně rozvojové lokality, navrhuje způsoby řešení stavu, využití území a zabezpečuje přípravu a pořízení změn územního plánu za MČ,

- v součinnosti se samosprávou MČ připravuje podklady pro rozhodování samosprávy ve věcech priority územního řešení a dále předkládá návrhy na způsob zabezpečení rozvoje území

- řeší a projednává stížnosti a podněty od občanů vztahující se k územnímu plánu a připravuje odborná stanoviska k peticím v dané oblasti.

V oblasti rozvoje městské části:

- připravuje a zpracovává jednotlivé studie a jednu komplexní koncepci rozvoje MČ,

- sleduje stav území MČ a připravuje podklady pro orgány MČ při stanovení priorit území a koncepce rozvoje MČ,

- zodpovídá za přípravu a vytvoření koncepce rozvoje MČ a odpovídající ucelené urbanistické studie rozvoje MČ,

- zabezpečuje zpracování a projednání expertíz, ověřovacích studií a územních studií, workshopů, participativního plánování apod.,

- zajišťuje územní, urbanistické nebo architektonické studie na konkrétní lokality, při pořizování studií spolupracuje s příslušnými odbory MHMP a IPR.

V oblasti rozvoje dopravy:

- ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vytváří a připomínkuje koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní obslužnosti na území MČ,

- podílí se na zpracování koncepcí bezmotorové dopravy pro účely územního plánu a dalších koncepčních dokumentů rozvoje města,

- spolupracuje na vizi, projektové přípravě a realizaci změn dopravní infrastruktury na území MČ,

- vytváří vizi cyklistické dopravy na základě koncepcí ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a organizací, jichž je Praha 5 součástí,

- vytváří a aktualizuje generel pěších tras,

- vytváří koncepci a spolupracuje na tvorbě turisticko-informačního značení.