Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

S D Ě L E N Í   A   M E T O D I C K Ý   N Á V O D

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Přílohy ke stažení