Schválení zápisu ze 17. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ P5, schválení programu 18. zasedání ZMČ P5,

1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 17. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ P5, schválení programu 18. zasedání ZMČ P5,
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. zápis ze 17. zasedání ZMČ P5 2. volbu ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ P5: F. Brabec, Doc. RNDr. E. Jelínková, CSc., M. Klor, J. Metelec 3. program 18. zasedání ZMČ P5
Usnesení bylo schváleno v bodě I. 1.,2. 33 hlasy a v bodě I. 3. 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5