Schválení zápisu z 6. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu 7. OZ, schválení programu 7. OZ, slib nového člena OZ P5

1.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 6. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu 7. OZ, schválení programu 7. OZ, slib nového člena OZ P5
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e 1. zápis z 6. zasedání OZ P5 14. 10. 1999 2. ověřovatele zápisu 7. zasedání OZ P5 ve složení: F. Brabec, Doc. dr. E. Jelínková, M. Stránský, Mgr. L. Riedelbauchová 3. navržený program 7. zasedání OZ P5
II. p r o h l a š u j e Josefa E i s m a n n a členem OZ P5 na uvolněný mandát po PhDr. Zdeňce Švarcové. Usnesení bylo schváleno v bodě I.1. 34 hlasy, v bodě I.2. 33 hlasy, v bodě I.3. 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5