Schválení zápisu z 20. zasedání ZMČ P5 – 20. 9. 2001, volba ověřovatelů zápisu 21. zasedání ZMČ P5, schválení programu 21. zasedání ZMČ P5

1.
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 20. zasedání ZMČ P5 - 20. 9. 2001, volba ověřovatelů zápisu 21. zasedání ZMČ P5, schválení programu 21. zasedání ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e 1. zápis z 20. zasedání ZMČ P5 2. ověřovatele zápisu 21. zasedání ZMČ P5 ve složení: Doc. E. Jelínková, F. Brabec, J. Metelec. 3. Program 21. zasedání ZMČ P5
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5