Schválení zápisu z 15. zasedání ZMČ, volba ověřovatelů zápisu 16. ZMČ , schválení programu 16. ZMČ

Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Schválení zápisu z 15. zasedání ZMČ, volba ověřovatelů zápisu
16. zasedání ZMČ P5, schválení programu 16. zasedání ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
1. zápis z 15. zasedání ZMČ P5
2. ověřovatele zápisu 16. zasedání ZMČ P5: F. Brabec, ing. J. Cuhra,

ing. O. Hrabánková, J. Metelec, R. Peterková

3. program 16. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno v bodě 1. 32 hlasy, v bodě 2. 33 hlasy, v bodě
3. 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5