Schválení zápisu z 12. zasedání OZ P5, volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMČ, schválení programu 13. zasedání ZMČ P5

1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 12. zasedání OZ P5, volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMČ, schválení programu 13. zasedání ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
s c h v a l u j e 1. zápis z 12. zasedání OZ P5 2. ověřovatele zápisu 13. zasedání ZMČ ve složení: F. Brabec, M. Klor, ing. J. Cuhra, J. Metelec, R. Peterková. 3. program 13. zasedání ZMČ P5
Usnesení bylo schváleno v bodě 1. - 3. 32 hlasy.