Schválení zápisu z 1. zasedání OZ P5 dne 30.11.1998

Z 2/1/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
zápis z 1. zasedání OZ Prahy 5 dne 30.11.1998.
Usnesení bylo schváleno 41 hlasy.