Schválení zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5, Volba ověřovatelů zápisu 4. zasedání ZMČ Praha 5, Schválení programu 4. zasedání ZMČ Praha 5

1. bod jednání

Předkladatel: JUDr. Milan Jančík, starosta

Schválení zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5,
Volba ověřovatelů zápisu 4. zasedání ZMČ Praha 5,
Schválení programu 4. zasedání ZMČ Praha 5

– ústně

Zastupitelstvo městské části Praha 5

Schvaluje

zápis z 3. zasedání ZMČ P5
ověřovatele zápisu z 4. zasedání ZMČ P5 ve složení:
    Ing. J. Skalický, J. Matoušková, Z. Rygl, PhDr. M. Kudrys, R. Peterková
program 4. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno:

v bodě 1: 32 hlasy

v bodě 2: 32 hlasy

v bodě 3: 34 hlasy hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5