Schválení zápisu 2. zasedání ZMČ Praha 5, Volba ověřovatelů zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5, Schválení programu 3. zasedání ZMČ Praha 5

1. bod jednání

Předkladatel: JUDr. Milan Jančík, starosta

Schválení zápisu 2. zasedání ZMČ Praha 5,
Volba ověřovatelů zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5,
Schválení programu 3. zasedání ZMČ Praha 5

– ústně

Zastupitelstvo městské části Praha 5

Schvaluje

zápis z 2. zasedání ZMČ P5
ověřovatele zápisu z 3. zasedání ZMČ P5 ve složení:
    Ing. J. Skalický, PhDr. M. Kudrys, A. Kohout, Bc. L. Budín, R. Peterková, J. Matoušková
program 3. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno:

v bodě 1: 39 hlasy

v bodě 2: 40 hlasy

v bodě 3: 27 hlasy hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5