Schválení zápisu 14. ZMČ, volba ověřovatelů 15. ZMČ, schválení programu15. ZMČ

Překladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta
Schválení zápisu ze 14. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu
15. zasedání ZMČ P5, schválení programu 15. zasedání ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e
1. Zápis ze 14. zasedání ZMČ P5
2. Ověřovatele zápisu 15. zasedání ZMČ P5 ve složení: F. Brabec,

J. Metelec, Doc. dr. E. Jelínková, M. Stránský, R. Peterková

3. Program 15. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno v bodě l. 31 hlasy, v bodě 2. 32 hlasy, v
bodě 3. 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5