Schválení zápisu 1. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZMČ P5, schválení programu 2. zasedání ZMČ P5

1. Předkladatel: M. Jančík, starosta
Schválení zápisu 1. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu
2. zasedání ZMČ P5, schválení programu 2. zasedání ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

s c h v a l u j e

1. zápis 1. zasedání ZMČ P5

2. volbu ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZMČ P5

B. Atner, M. Stránský, P. Erben, ing. J. Pražák.
3. program 2. zasedání ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5