Schválení programu 28. zasedání OZ P5

4) Schválení programu 28. zasedání OZ P5
Z 28/3/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e předložený program 28. zasedání OZ P5. Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.