Schválení programu 26. zasedání OZ

4) Schválení programu 26. zasedání OZ
Z 26/4/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e program 26. zasedání OZ P5. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.