Schválení programu 21. zasedání OZ P5

3) Schválení programu 21. zasedání OZ P5
Z 21/3/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e program 21. zasedání OZ P5 doplněný o: - Informaci o možné solidární pomoci oblastem postiženým povodněmi - návrh na konání výjezdního zasedání OZ P5 ve dnech 13.-14.11.1997. Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.