Schválení programu 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999

Z 2/3/99
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
s c h v a l u j e
navržený program 2. zasedání OZ P5 dne 4.2.1999.
Usnesení bylo schváleno 39 hlasy.