Schválení grantů pro oblast informatiky – “eGranty 2002”

18/04/2002

6.

Předkladatel: ing. O. Hrabánková, radní

Schválení grantů pro oblast informatiky – “eGranty 2002”

ZMČ Praha 5 rozhodlo usnesením č. Z 22/6/2001 ze dne 15.11.2001
vyhlásit pro rok 2002 granty pro oblast informatiky “eGranty 2002”.
Rada MČ Praha 5 na svém zasedání dne 16.4.2002 odsouhlasila rozdělením
grantových darů “eGranty 2002”. Tímto se Zastupitelstvu MČ Praha 5
předkládají ke schválení navržené grantové dary.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

rozdělení grantových darů pro oblast informatiky “eGranty 2002” podle
předloženého návrhu

II. u k l á d á
ved. OIN


1. vypracovat darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na
grant “eGrant 2002” a zapracovat do nich termín vyúčtování s doložením
fotokopie dokladů a povinnost informovat dárce o využití daru
nejpozději do 31. 9. 2002.

2. na základě zpracovaných darovacích smluv vyplatit finanční
částky podle předloženého přehledu – “eGranty 2002”

Termín: 31/10/2002

3. shromáždit a překontrolovat vyúčtování grantových darů –
“eGranty 2002”

Termín: 31/12/2002

4. podat zprávu RMČ P5 o vyúčtování grantových darů a příspěvků –
“eGranty 2002”

Termín: 10/01/2003

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Prahy 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě