Informace o záměrech a činnosti samosprávy

gesční odbor: Odbor územního rozvoje

Městská část Praha 5 uspořádala v roce 2017 veřejnou dvoukolovou projektovou soutěž na návrh využití lokality „Na Pláni“, z níž vzešla studie (zprac. vítězný ateliér Break Point, s. r. o., dat. 10/2017), která předpokládá úpravu či změnu funkčního využití převážné části pozemků (změna obytné funkce na zeleň parkovou, zakotvení funkce veřejné vybavenosti na pozemku MŠ s rozšířením o hřiště a parkoviště…). Na podkladu hrubopisu studie schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 usnesením č. 20/29/2017 ze dne 19. 9. 2017 podání podnětu na změnu územního plánu v lokalitě Na Pláni. Dne 20. 12. 2017 schválila Rada MČ Praha 5 usnesením č. 52/1696/2017 čistopis studie, sloužící jako podklad pro změnu územního plánu (Z 3218/14) za účelem zajištění nezastavitelnosti vymezených stávajících ploch zeleně a ochrany pozemků před zahušťováním zástavby v čistě obytném území.

Odbor správy veřejného prostranství převzal vyhotovenou studii Na Pláni pro učinění dalších kroků směřujících k realizaci plánované revitalizace lokality Na Pláni.

Informace o průběhu projednávání změny územního plánu Z 3218/14 v orgánech hl. m. Prahy až po její vydání
Dne 14. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 38/111 návrh na pořízení změny v lokalitě Na Pláni zkráceným postupem (označení změny Z 3218/14). V září 2019 proběhlo veřejné jednání o návrhu změny Z 3218/14.  Dne 15. 10. 2020 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo změnu Z 3218/14 usnesením č. 20/7 a vydalo formou opatření obecné povahy č. 79/2020.

 

gesční odbor: Odbor přípravy a realizace investic, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Z podnětu občanů a místních spolků zorganizoval Odbor správy veřejného prostranství a zeleně v říjnu 2019 setkání s občany nad budoucí podobou části lokality Na Pláni týkající se studií navrhovaného parku a okolní zeleně. Na základě podnětů a námětů občanů vznesených na proběhlém setkání a na základě zaslaných podnětů a stanovisek místních spolků začal odbor na konci roku 2019 jednat s architekty ohledně dopracování studie Na Pláni a ve spolupráci s Odborem přípravy a realizace investic připravil zadání na dopracování studie v místě navrhovaného parku. Rada MČ na konci roku 2020 schválila smlouvu o dílo na předprojektovou a projektovou dokumentaci na akci “Vybudování parku Na Pláni – dokončení studie a projektová dokumentace” (usnesení č. RMČ/46/1409/2020 ze dne 9. 12. 2020). Dne 15. 3. 2021 proběhla veřejná online diskuze k představení studie “Vybudování parku Na Pláni”. Zápis z  proběhlé prezentace je k dispozici zde. Dne 15. 6. 2021 proběhlo veřejné představení dopracované studie formou on-line prezentace (informace a podklady k prezentaci naleznete zde).

 

gesční odbor: Odbor správy majetku

V souvislosti s plánovanou revitalizací lokality Na Pláni jedná Odbor správy majetku v předmětné lokalitě o výkupu celkem 17 objektů garáží s jejich vlastníky. V současné době odbor úspěšně vykoupil 14 objektů garáží od společnosti Bytové domy Na Pláni, s. r. o (schválení kupní smlouvy usnesením Zastupitelstva MČ č.  ZMČ/8/10/2019 ze dne 17. 12. 2019). Dne 19. 5. 2020 schválilo Zastupitelstvo MČ odkoupení garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku parc. č. 1592/19 v k. ú. Smíchov (usnesení č. ZMČ/10/32/2020 ze dne 19. 5. 2020).

 

gesční odbor: Odbor územního rozvoje

MČ Praha 5 zadala v září roku 2019 vypracování návrhu dopravního řešení oblasti Radlická a Malvazinky s cílem nalézt vyvážené dopravní řešení a pěší propojení oblasti Malvazinek a Radlického údolí.

Studii vypracoval ateliér European Transportation Consultancy, s. r. o. (dat. 12/2019). Návrh dopravního řešení zohledňuje předpoklad snížení zatížení Radlické ul. v souvislosti s realizací Radlické radiály a s ním související přeměnu dopravní tepny na plnohodnotnou městskou třídu. Studie zohledňuje již zpracovanou studii „Na Pláni“ (Break Point spol. s.r.o., 10/2017) a je koordinována s urbanisticko – architektonickou studií okolí Radlické ulice, která byla zadána městskou částí Praha 5 krátce před zadáním dopravního řešení a řeší menší část území.

Vyhotovená studie byla souhlasně projednána dne 10. 2. 2020 v Dopravním výboru (usnesení č. VYDO/5/5/2020) a dne 29. 7. 2020  schválena Radou MČ Praha 5 (usnesení č. RMČ/29/833/2020). Po schválení Radou MČ byla studie předána na Odbor dopravy MHMP k dalšímu postupu.

Studie je zveřejněna na webových stránkách MČ v sekci Dopravní záměry a koncepce (odkaz na studii také zde) a do tiskopisu projednávané studie lze nahlédnout na Odboru územního rozvoje, Štefánikova 17, 6. patro, kancelář č. 602.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě