Dotazy občanů a odpovědi

 

Proč se MČ Praha 5 rozhodla pořídit studii „Na Pláni“?

MČ Praha 5 si nechala vypracovat předmětnou studii za účelem nalezení vhodného krajinářského, urbanistického a architektonického řešení lokality Na Pláni, která v současné době postrádá jednoznačný názor na její budoucí využití. Území má ambici se stát společenským, kulturním, sportovním a relaxačním těžištěm lokality Malvazinek. Snahou MČ Praha 5 je dotvořit tuto lokalitu, která v současné době trpí nevyjasněnými majetkoprávními vztahy a nachází se z většiny ve zdevastovaném stavu.

 

Co je předmětem studie „Na Pláni“?

Studie řeší prostorové a funkční uspořádání území ve vilové rezidenční čtvrti s viladomy, rodinnými domy a menšími bytovými domy situovanými v zeleni na západním okraji katastrálního území Smíchov. Zájmové území je vymezeno ulicemi Na pláni a K vodojemu.  Studie navrhuje v převážné části území změnu obytné funkce na parkovou zeleň.  Zároveň navrhuje zakotvení funkce veřejné vybavenosti na pozemku mateřské školy s rozšířením o hřiště a parkoviště. Ve zbytku ponechané obytné části území citlivě navrhuje zástavbu drobného charakteru (řadové rodinné domy, třípodlažní bytový dům). Studie je podkladovou dokumentací pro pořízení změny územního plánu (Z 3218/14), která byla již dne 15. 10. 2020 schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/7 a vydána formou opatření obecné povahy č. 79/2020.

 

Jakým způsobem byla studie „Na Pláni“ zadána?

Studie Na Pláni vzešla z veřejné dvoukolové projektové soutěže „Na Pláni“ s participací veřejnosti, kterou vyhlásila MČ Praha 5 dne 23. 5. 2016 a které předsedala nezávislá soutěžní porota složená z řad odborníků a zástupců MČ. Soutěžící měli za úkol do svých návrhů v prvním anonymním i ve druhém neanonymním kole zapracovat podněty a připomínky občanů z participačních setkání a požadavky MČ. Soutěž byla ukončena dne 3. 11 2016, kdy soutěžní porota rozhodla o vítězném soutěžním návrhu. MČ následně vyzvala jeho autory (ateliér Break Point, s. r. o.) k podání nabídky na dopracování návrhu do podoby urbanisticko – architektonické studie. Pro vytvoření zadání studie „Na Pláni“ byla zřízena pracovní skupina z řad odborníků, zástupců MČ a veřejnosti. Autoři vítězného soutěžního návrhu vyhotovili předmětnou studii, která nyní slouží jako podklad pro pořízení změny územního plánu, která spočívá ve změně převážné části čistě obytného území (OB) na nezastavitelnou plochu zeleně (ZP) za účelem ochrany území před zahušťováním zástavby.

 

Jak byla studie „Na Pláni“ projednávána v orgánech MČ Praha 5?

Na Výboru územního rozvoje dne 5. 9. 2017 (u. č. 15/5/2017) a následně v Radě MČ dne 13. 9. 2017 (u. č. 34/1177/2017) byl souhlasně projednán návrh na podání podnětu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy v lokalitě „Na Pláni“ na podkladu hrubopisu studie „Na Pláni“, který navrhuje ve velké části území změnu obytné funkce na zeleň parkovou. Podnět zároveň navrhuje zakotvení funkce veřejné vybavenosti na pozemku mateřské školy s rozšířením o hřiště a parkoviště. Podání podnětu na podkladu hrubopisu studie schválilo Zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 19. 9. 2017 ( u. č. 20/29/2017) a podnět byl následně předán pořizovateli Územního plánu hl. m. Prahy na Odbor územního rozvoje MHMP.

Dne 3. 10. 2017 proběhlo na Výboru územního rozvoje představení a projednání konceptu studie „Na Pláni“ za přítomnosti veřejnosti.

Koncept studie byl projednán za účasti veřejnosti ve Výboru životního prostředí dne 11. 10. 2017 v části, týkající se řešení parku a plácku.

Rada MČ schválila usnesením č. 52/1696/2017 ze dne 20. 12. 2017 čistopis urbanisticko – architektonické studie “Na Pláni” (zprac. Break Point, spol. s r. o., dat. 10/2017).

 

Které další studie MČ se svým dopravním či urbanistickým řešením dotýkají oblasti Na Pláni?

Lokality Na Pláni se po dopravní stránce dotýkají dopravní studie „Návrh dopravního řešení a pěšího propojení oblasti Radlická a Malvazinky“ (zprac. ETC, s. r. o., 12/2019) a urbanisticko – architektonická studie „Okolí Radlické ulice“ (A69 – architekti, s. r. o.).

 

Kdy a kým bude dopracován projekt obnovy parku Na Pláni a jaký bude harmonogram činností pro letošní rok (2020)?

Gesční odbor, kterým je Odbor správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5, připravil ve spolupráci s  Odborem přípravy a realizace investic na základě podnětů a námětů občanů a stanovisek místních spolků zadání na dopracování v místě navrhovaného parku. Rada MČ na konci roku 2020 schválila smlouvu o dílo se společností Ateliér Hajný, s. r. o., na předprojektovou a projektovou dokumentaci na akci “Vybudování parku Na Pláni – dokončení studie a projektová dokumentace” (usnesení č. RMČ/46/1409/2020 ze dne 9. 12. 2020). Předpoklad dokončení předprojektové a projektové dokumentace je v roce 2022.

 

Jak postupuje výkup garáží v parku Na Pláni?

Odbor správy majetku  ÚMČ Praha 5 úspěšně vykoupil 14 objektů garáží od společnosti Bytové domy Na Pláni, s. r. o. Dne 19. 5. 2020 schválilo Zastupitelstvo MČ odkoupení garáže ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku parc. č. 1592/19 v k. ú. Smíchov (u. č. ZMČ/10/32/2020 ze dne 19. 5. 2020).

 

V jakém stavu se nachází projekt hřiště a parkoviště pro mateřskou školku a vyřešení propojovací cesty mezi ulicemi K vodojemu a Na pláni?

Parkoviště pro mateřskou školu Radlická a propojovací cesta mezi ul. K vodojemu a Na pláni budou řešeny v rámci dopracování studie „Na Pláni“, které bude zadávat Odbor správy veřejného prostranství a zeleně.

Projekt revitalizace zahrady MŠ Radlická bude zpracován samostatně a nyní se nachází ve fázi přípravy podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Gesčním odborem je Odbor přípravy a realizace investic ÚMČ Praha 5.

 

Je dopravní studie oblasti Radlická a Malvazinky obsahující i řešení dopravy v oblasti Na Pláni přístupná pro veřejnost, kde se lze s ní seznámit?

Studie je zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 5 v sekci Dopravní záměry a koncepce (odkaz na studii také zde) a do tiskopisu projednávané studie lze nahlédnout na Odboru územního rozvoje, Štefánikova 17, 6. patro, kancelář č. 602.

Studie byla souhlasně projednána dne 10. 2. 2020 v Dopravním výboru MČ Praha 5 (usnesení č. VYDO/5/5/2020) a dne 29. 7. 2020  schválena Radou MČ Praha 5 (usnesení č. RMČ/29/833/2020). Studie byla po jejím schválení Radou MČ předána na Odbor dopravy MHMP k dalšímu postupu.

 

Kdy má být ukončena rekonstrukce ulice Na Pláni, kterou provádí TSK hl. m. Prahy, a. s., od března tohoto roku (2020)?

Rekonstrukce komunikace Na Pláni, kterou provádí TSK hl. m. Prahy, a. s., zahrnuje rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace vč. výstavby nového povrchu komunikace a přilehlých chodníků. Předpokládaný termín jejího ukončení (pův. 31. října 2020) se posouvá a konečná úprava povrchu komunikace a přilehlých chodníků by měla proběhnout v první polovině příštího roku (2021).

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě