Rozpočtová opatření provedená od 3.6.2005 do 14.7.2005

48. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta

Rozpočtová opatření provedená od 3.6.2005 do 14.7.2005

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. rozpočtové opatření uvedené v příloze č.1, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 16 odst.3, písm.a, kterým se celkový objem rozpočtu nemění

2. rozpočtové opatření uvedené v příloze č.2 (v RMČ pod č.4), kterým se zvyšuje rozpočet Městské části Praha 5 o účelovou investiční dotaci ve výši 20.000,0 tis.Kč, na akci “Sportovní centrum Barrandov” v kapitole 0621 v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 16 odst.3, písm.b

II. Ukládá

Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

1. zabezpečit provedení rozpočtových opatření dle přílohy č. 1) a 2)

Termín plnění: 30.9.2005

Usnesení bylo schváleno: 30 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         23. zasedání ZMČ P5             

           předsedá: JUDr.Jančík Milan           


           HLASOVÁNÍ č. 58 - SCHVÁLENO           


             8.9.2005 15:32:35              


        48. Rozpočtová opatření provedená od,..        


______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     


 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  


 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Nehlasoval  


 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Zdržel se  


 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     


 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Pro     


 Erben Pavel               ED     7  Pro     


 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Pro     


 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     


 Heissler Herbert             ODS    10 Nepřítomen  


 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     


 ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     


 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Pro     


 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Pro     


 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     


 Kohout Aleš               ED     16 Pro     


 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Pro     


 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     


 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     


 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     


 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     


 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Pro     


 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     


 Peterková Růžena             KSČM    24 Pro     


 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     


 Procházka Jan              ODS    26 Pro     


 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Nehlasoval  


 Bc.Stecher David             ED     28 Pro     


 Stránský Martin             US     29 Pro     


 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     


 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     


 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     


 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     


 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     


 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     


______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 30 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (3%) Nehlasoval: 2 (6%)


Nepřítomno: 2


Hlasování o usnesení