Rozpočtová opatření provedená od 23.8.2005 do 8.9.2005

13. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta

Rozpočtová opatření provedená od 23.8.2005 do 8.9.2005

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. navýšení rozpočtu MČ Praha 5 o poskytnutou neinvestiční dotaci (převod 100% podílu MČ Praha 5 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy za rok 2004) o celkovou částku 75.776,9 tis.Kč dle přílohy č.1 (návrh rozpočtového opatření č. 8028)

II. Ukládá

Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

1. zabezpečit provedení rozpočtového opatření dle přílohy č.1)

Termín plnění: 31.10.2005

Usnesení bylo schváleno: 28 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          24. zasedání ZMČ P5 dne 13. 10. 2005         
           předsedá: JUDr.Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO           
             13.10.2005 14:12:54             
            13. Rozpočtová opatření            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Nepřítomen  
 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     
 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 ing. Morávková Angela          KP5    20 Nepřítomen  
 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Pro     
 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     
 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Pro     
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Nehlasoval  
 Peterková Růžena             KSČM    24 Pro     
 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Pro     
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Nepřítomen  
 Bc.Stecher David             ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Pro     
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Nepřítomen  
 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     
 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 28 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (6%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení