Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 22/24/2001 ze dne 15.11.2001 – prodej b.j. 651/13 domu-2bloku č.p. 651 a 652 Renoirova, č.o. 14,16

07/04/2004

25.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty


Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 22/24/2001 ze dne 15.11.2001 – prodej b.j. 651/13 domu-2bloku č.p. 651 a 652 Renoirova, č.o. 14,16


 


Revokace na základě zpětvzetí návrhu na vklad z důvodu úmrtí Evy Guthové před provedením zápisu a vzdání se druhého spoluuživatele B. Gutha uzavření kupní smlouvy ve prospěch své dcery Martiny Soukupové, oprávněné nájemkyně b.j. 651/13 domu-2bloku č.p. 651 a 652 Renoirova č.o. 14 a 16, k.ú. Hlubočepy, s pozemkem parc.č. 1020/4 a 1020/5


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. r u š í


usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 31/71/2002 ze dne 19.9.2002


 


II. r e v o k u j e


usnesení ZMČ Praha 4 č. Z 22/24/2001 ze dne 15.11.2002 takto:


 


s c h v a l u j e


prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytové jednotky, včetně podílu na společných částech domu a podílu na výše uvedených pozemcích, bez splátek takto:


 


Byt. jednotka č.: 651/13


Velikost podílu včetně pozemků: 904/27522


Velikost bytu: 4+1 90,4 m2


Kupující: Martina Soukupová


za cenu: 433.090,- Kč


 


III. u k l á d á


ing. P. Horákovi, zást. starosty


seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 o schválení prodeje bytové jednotky 651/13 bytového domu 2 bloku č.p. 651 a 652 Renoirova, č.o. 14,16, k.ú. Hlubočepy, s pozemky parc.č. 1020/4 ,1020/5, realitní kanceláře SEVER a CENTRA


Termín: 31/03/2004


 


Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.


 


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


13.zasedání ZMČ P5 dne 18. 3. 2004                 


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 27 – SCHVÁLENO                     


                          18.3.2004 14:51:45                         


           21.Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 22/24/2001          


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Pro         


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Zdržel se   


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Pro         


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Pro         


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro          


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Pro         


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Nepřítomen  


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Zdržel se   


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro         


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Pro         


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Pro         


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Pro         


  Procházka Jan                            ODS        26  Nepřítomen  


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Pro         


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Pro         


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro         


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 29 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasoval: 0 (0%)


Nepřítomno: 4


Hlasování o usnesení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě