Revokace usnesení ZMČ P5 ze dne 22.6.2000 č. usnesení Z 11/25/2000

23/01/2003

28.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Revokace usnesení ZMČ P5 ze dne 22.6.2000 č. usnesení Z 11/25/2000

Výše uvedeným usnesením byl schválen prodej pozemku parc. č.  1389/2
a  části pozemku parc. č.  1389/1 – podle vyhotoveného GP parc. č.
1389/3, vše k. ú. Košíře. Na základě uvedeného usnesení byly uzavřeny
kupní smlouvy s  panem JUDr. Kubíčkem a tyto po úhradě kupní ceny
předloženy KÚ k provedení vkladu. V případě pozemku parc. č.1389/2
KÚ vklad provedl, v případě pozemku parc. č.  1389/3 po  provedeném
šetření přerušil řízení o povolení vkladu s tím, že GP bylo pozemku
přiděleno chybné číslo.Na základě tohoto sdělení byla provedena oprava
GP a  pozemku přiděleno nové číslo a  to parc. č.  1389/4, k.ú.
Košíře

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení č. Z 11/25/2000 takto:

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1389/2 o výměře 457 m2, za cenu 3.000,-Kč/m2
a  části pozemku parc. č.  1389/1 o výměře 350 m2 (podle GP nové č.
1389/4) za cenu 1.000,-Kč/m2, vše v k. ú. Košíře, panu JUDr. Pavlu
Kubíčkovi, bytem v Praze 10, Novorosijská 978/20

II. u k l á d á

starostovi


zabezpečit veškeré kroky opravy kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č. 1389/4, k. ú. Košíře, panu JUDr. P. Kubíčkovi

Termín: 31/03/03

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě