Revokace usnesení Z 5/8/99, Prodej bytového domu pč. 3141, Na Konvářce 26, oprávněným nájemcům ing. J. Roubíčkovi V. Macho a J. Chilkové

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Revokace usnesení OZ č. Z 5/8/99 – Prodej bytového domu čp.  3141, Na
Konvářce 26 se stav. pozemky parc. č. 784/2, 787/4 a pozemkem parc.
č. 787/1, k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytů uvedené nemovitosti,
tj. ing. Josefu Roubíčkovi, Vladimírovi Macho a Janě Chilkové

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e
usnesení OZ č. 5/8/99 takto:

II. s c h v a l u j e
1. prodej domu oprávněným nájemcům bytů, a nebytových prostor tj.
ing. Josefu Roubíčkovi, id. 65/218, Vladimírovi Macho, id. 75/218,
a Janě Chilkové, id. 78/218 nemovitosti čp.  3141, Na Konvářce 26 se
stav. pozemky parc. č.  784/2, 787/4 dle ” Zásad postupu při
úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi
byty, včetně pozemků se kterými tvoří jeden funkční celek” dle
usnesení OZ č.  9/13/00 ze dne 16. 3. 2000 formou přímého prodeje
bez splácení za dohodnutou kupní cenu: 1,616.649,-Kč

2. prodej pozemku parc. č. 787/1 o výměře 747 m2 podle “Statutu”, za
cenu dohodnutou 100,-Kč/m2, tj. celkem za 74.700,-Kč, včetně
stavebních úprav

III. u k l á d á
ing. P. Horákovi, zást. starosty
realizovat administrativní kroky za účelem prodeje nemovitostí
oprávněným nájemcům bytů domu čp.  3141, Na Konvářce 26 se stav.
pozemky parcel. č.  784/2, 787/4 a pozemkem parc. č.  787/1, k. ú.
Smíchov
Termín: 22/07/2001

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě