Prodej pozemků s právem stavby v k. ú. Smíchov

15. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Smetana Jan Bc., zástupce starosty

Prodej pozemků s právem stavby v k. ú. Smíchov

OZ P5 v roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj. vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky zastavěny. Na základě došlých žádostí projednala RMČ P5 na svém 18. zasedání dne 22.5.2001 záměr prodeje a to za cenu 1.500,-Kč/m2. Na výzvu OSM uživatelé pozemků předkládají aktualizované žádosti o prodej a tyto jsou v pořadí došlém předkládány k projednání v orgánech obce

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej pozemku parc. č. 1938 v k. ú. Smíchov, o výměře 103 m2 paní Jindřišce Mrázkové, bytem v Praze 2, Budečská 1026/14 za cenu 154.500,-Kč

2. prodej pozemku parc. č. 1780 v k. ú. Smíchov, o výměře 132 m2 panu Hynkovi Faktorovi, bytem v Praze 5, Xaveriova 1608/76 za cenu 198.000,-Kč

3. prodej pozemku parc. č. 1692 v k. ú. Smíchov, o výměře 82 m2 panu Vratislavovi Sedlákovi, bytem Seitenberggasse6/8, 1160 Wien, Rakousko za cenu 123.000,-Kč

II. Ukládá

Smetanovi Janu, Bc., zástupci starosty

1. realizovat veškeré administrativní kroky kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1938, 1780, 1692 v k. ú. Smíchov, jejich uživatelům

Termín plnění: 30.6.2007

Usnesení bylo schváleno: 34 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           4. ZMČ P5 dne 15. 2. 2007            
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO           
             15.2.2007 16:47:32             
          14. Podpora terénní práce 2007          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nepřítomen  
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nepřítomen  
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 34 (79%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
   

Prodej pozemků s právem stavby v k. ú. Smíchov

40. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan JUDr., starosta

Prodej pozemků s právem stavby v k. ú. Smíchov

OZ P5 v roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj. vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky zastavěny. Na základě došlých žádostí projednala RMČ P5 na svém 18. zasedání dne 22.5.2001 záměr prodeje a to za cenu 1.500,-Kč/m2. Na výzvu OSM uživatelé pozemků předkládají aktualizované žádosti o prodej a tyto jsou v pořadí došlém předkládány k projednání v orgánech obce

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej pozemku parc. č. 1705 v k. ú. Smíchov o výměře pozemku parc. č. 1705 v k. ú. Smíchov o výměře 78 m2 paní Miluši Hendrichové bytem v Praze 5, Přímá 1621/73 za cenu 117.000,-Kč s tím, že jednu třetinu kupní ceny uhradí kupující před podáním návrhu na vklad a zbytek v rovnoměrně rozložených splátkách na dobu tří let ode dne podání návrhu na vklad

2. prodej pozemku parc. č. 1695 v k. ú. Smíchov o výměře 74 m2 paní Miroslavě Petráňové bytem v Praze 5, Xaveriova 1578/136 za cenu 111.000,-Kč

3. prodej pozemků parc. č. 1776 o výměře 101m2 a 1777 o výměře 82m2 vše v k.ú. Smíchov paní Vladimíře Záveské bytem v Praze 5, Xaveriova 1610/72 za cenu celkem 274.500,-Kč

II. Ukládá

Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

1. realizovat veškeré administrativní kroky kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1705, 1695, 1776 a 1777 v k. ú. Smíchov jejich uživatelům

Termín plnění: 30.6.2005

Usnesení bylo schváleno: 30 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

              20.zasedání ZMČ P5 dne 17. 2. 2005         
           předsedá: JUDr.Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO           
             17.2.2005 15:26:21             
         35. Prodej pozemků s právem stavby          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     
 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Heissler Herbert             KP5    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Pro     
 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Pro     
 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     
 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Pro     
 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc.Stecher David             ED     28 Nepřítomen  
 Stránský Martin             US     29 Pro     
 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     
 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 30 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (3%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
 

Prodej pozemku s právem stavby v k. ú. Smíchov

41.

Předkladatel: Rada MČ Praha 5,M. Jančík, starosta

Prodej pozemku s právem stavby v k. ú. Smíchov

OZ P5 v roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich
uživatelům, tj. vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky
zastavěny. Na základě došlých žádostí projednala RMČ P5 na svém 18.
zasedání dne 22.5.2001 záměr prodeje a to za cenu 1500,-Kč/m2. Na
výzvu OSM uživatelé pozemků předkládají aktualizované žádosti o
prodej a tyto jsou v pořadí došlém předkládány k projednání v orgánech
obce

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1758 o výměře 58 m2 v k. ú. Smíchov, za
cenu 87.000,-Kč paní Jaroslavě Ježkové bytem v Praze 5 Přímá 7 s tím,
že kupující uhradí před podáním návrhu na vklad 1/4 kupní ceny a
zbytek bude uhrazen v rovnoměrných splátkách rozložených na dobu tří
let ode dne podání návrhu na vklad

II. u k l á d á

starostovi

zabezpečit veškeré kroky realizace kupní smlouvy na prodej pozemku
parc. č. 1758 v k. ú. Smíchov, (ul. Přímá) ZMČ P5

Termín: 31/10/2003

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5