Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1713 v k. ú. Smíchov

21/03/2002

18.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1713 v k. ú. Smíchov

OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich
uživatelům, tj.  vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky
zastavěny. Na základě došlých žádostí projednala RMČ P5 na svém 18.
zasedání dne 22. 5. 2001 záměr prodeje a to za cenu 1.500,-Kč/m2.
Na  výzvu OSM uživatelé pozemků předkládají aktualizované žádosti o
prodej a  tyto jsou v pořadí došlém, předkládány k  projednání v
orgánech obce.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1713, k. ú. Smíchov, o výměře 77 m2
paní Blance Hejlové za cenu 1500,-/m2, tj.  celkem 115.500,-Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

zabezpečit veškeré kroky realizace kupní smlouvy na  prodej pozemku
parc.č. 1713, k. ú. Smíchov, (ul. Přímá) paní Hejlové

Termín: 31/07/02

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě