Prodej pozemku s právem stavby parc.č. 1693 k. ú. Smíchov ulice Xaveriova o  výměře 74 m2 – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví žadatele.

22/02/2001

17.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc.č. 1693 k. ú. Smíchov ulice Xaveriova o výměře 74 m2 - pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele.
OZ P5 v roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj. vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky zastavěny. Vzhledem k tomu, že OSM eviduje žádost o prodej tohoto pozemku a žadatel souhlasí s cenou dle cenové mapy, předkládám návrh prodeje k projednání a to za cenu 2.350,-Kč/m2.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 1693 k. ú. Smíchov o výměře 74 m2 spol. Sfera za cenu 2.350,-Kč/m2 tj. celkem 173.900,-Kč.
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást.starosty zabezpečit veškeré kroky realizace kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1693 k. ú. Smíchov spol. Sfera. Termín: 30/04/2001
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě