Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1693, Smíchov, Xaveriova

22/02/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Prodej pozemku s právem stavby parc.č. 1693 k. ú. Smíchov ulice
Xaveriova o  výměře 74 m2 – pozemek zastavěný stavbou ve  vlastnictví
žadatele.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 1693 k. ú. Smíchov o výměře 74 m2 spol.
Sfera za cenu 2.350,-Kč/m2 tj.  celkem 173.900,-Kč.

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást.starosty
zabezpečit veškeré kroky realizace kupní smlouvy na  prodej pozemku
parc. č.  1693 k. ú. Smíchov spol. Sfera.
Termín: 30/04/2001

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě