Prodej lihovin – povinnost koncese (státního povolení) a právní úprava povinného značení lihu

Ode dne 18.4.2014 všichni podnikatelé, kteří prodávají lihoviny v obchodech i v restauracích, musí mít pro tuto činnost koncesi. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela živnostenského zákona byla přijata v důsledku metanolové kauzy. Podnikatelé, kteří dosud lihoviny prodávali, mohli získat koncesi pro prodej lihovin do dne 17.4.2014 zdarma. Po tomto datu získají koncesi pouze za poplatek v hodnotě 500 nebo 1000 korun, podle toho, zda již nějaké živnostenské oprávnění vlastní nebo se bude jednat o jejich první živnostenské oprávnění. Budou-li podnikatelé prodávat lihoviny bez koncese, bude se jednat o neoprávněné podnikání, které lze postihnout pokutou ve správním řízení. V případě podnikání ve větším rozsahu by se mohlo jednat i o trestný čin neoprávněného podnikání.

Za lihoviny se považují nápoje obsahující nejméně 15 objemných procent lihu. Doplňky stravy, byť by obsahovaly uvedené objemové procento lihu, se za lihoviny nepovažují a jejich prodej lze uskutečňovat na základě volné živnosti, nikoliv koncese.

V této souvislosti upozorňujeme, že ve Sbírce zákonů v částce 117 byl dne 2. 10.2013 vyhlášen zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „nový zákon o povinném značení lihu“), který nabyl účinnosti dnem 1. 12. 2013.

Nový zákon o povinném značení lihu nahrazuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem nové právní normy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro provádění povinného značení lihu kontrolními páskami ke značení lihu a stanovení povinností při distribuci lihu. Jeho účelem je zejména zamezit nelegální výrobě lihu a zajistit, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy, které upravují nakládání s lihem a spotřební daně, a tím omezit možnosti vzniku daňových a celních úniků a zajistit potřebnou ochranu spotřebitelů lihu.

Zmíněné zákony si v konsolidovaném znění můžete stáhnout v příloze zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-307
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-309