Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz. parc. č. 501 v k. ú. Smíchov, LV 2769, Vltavská 11, Praha 5, spoluvlastníku

19/09/2002

11.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz. parc. č. 501
v k. ú. Smíchov, LV 2769, Vltavská 11, Praha 5, spoluvlastníku

Spoluvlastník domu čp.  667 se stav. poz. parc. číslo 501 k. ú.
Smíchov, Vltavská 11, Praha 5, Dagmar Kudličová žádala o koupi id.
2/3 těchto nemovitostí z majetku MČ Praha 5. ZMČ schválilo 14.12.2000
prodej id. 2/3 nemovitostí Dagmar Kudličové za cenu 1,308.893,- Kč.
Před vložením kupní smlouvy do katastru nemovitostí Dagmar Kudličová
zemřela. Dědicem nemovitostí je její syn Jiří Kudlič, který žádá o
prodej id. 2/3 nemovitostí

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e usnesení ZMČ Z 14/12/2000 takto:

s c h v a l u j e

změnu kupujícího ve věci prodeje id. 2/3 domu čp.  667 s id. 2/3
stav. poz. parc. č. 501, k. ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5, ze
spoluvlastnice Dagmar Kudličové na spoluvlastníka Jiřího Kudliče za
cenu dle znaleckého posudku tj.  1,308.893,-Kč

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
realizovat prodej id. 2/3 domu čp. 667 se stav. poz. parc. č. 501
v k. ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5, spoluvlastníku Jiřímu Kudličovi

Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě