Prodej domu č.p. 928, Nad Turbovou č.o. 8, se zastav. pozemkem parc.č. 955/14, k.ú. Košíře dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″ ” Bytovému družstvu Nad Turbovou 928, s.r.o.” se sídlem Praha 5, Nad Turbovou 928/8 složenému z oprávněných nájemců bytů

8.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 928, Nad Turbovou č.o. 8, se zastav. pozemkem parc.č. 955/14, k.ú. Košíře dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy - MČ Praha 5" " Bytovému družstvu Nad Turbovou 928, s.r.o." se sídlem Praha 5, Nad Turbovou 928/8 složenému z oprávněných nájemců bytů
Prodej domu Nad Turbovou č.o. 8, č.p. 928, se zastav. pozemkem parc.č. 955/14, k.ú. Košíře, "Bytovému družstvu Nad Turbovou 928, s.r.o" na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej domu Nad Turbovou č.o. 8, č.p. 928, se zast. pozemkem parc. č. 955/14, k.ú. Košíře, "Bytovému družstvu Nad Turbovou 928, s.r.o." složenému z oprávněných nájemců bytů podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy - MČ Praha 5 s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 5 let a zástavní právo po dobu splácení kupní ceny tj. na dobu 5 let a zástavní právo po dobu splácení kupní ceny tj. na dobu 5 let
2. prodejní cenu prodejní cena: 1.058.688,--Kč doba splácení: 5 let
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA Termín: 31/10/2001
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5