Prodej domu č.p.718, Na Neklance 4, včetně zastavěného pozemku parc. č. 1241, k. ú. Smíchov, P5, Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o., Seifertova 9, P3

37.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej domu č.p.718, Na Neklance 4, včetně zastavěného pozemku parc.
č. 1241, k. ú. Smíchov, P5, Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o.,
Seifertova 9, P3

Prodej z důvodu vyřazení uvedené nemovitosti z privatizace

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
prodej bytového domu č.p. 718, Na Neklance 4, se zastav.
pozemkem parc. č. 1241, k. ú. Smíchov, P5, Pražské správě
nemovitostí, spol. s r.o., Seifertova 9, Praha 3, IČO: 17 04 88 69,
v zastoupení jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Stupkou, za
kupní cenu ve výši 1,600.000,-Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat administrativní kroky za účelem prodeje bytového domu č.
p. 718, Na Neklance 4, se zastav. pozemkem parc. č. 1241, k. ú.
Smíchov, P5, Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o., Seifertova 9,
Praha 3

Termín: 31/03/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5