Prodej domu č.p. 593, Pod Barvířkou č.o.10, se zastav. pozemkem parc.č. 1228, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, právnické osobě Pod Barvířkou 10,s.r.o., se sídlem Pod Barvířkou 10, č.p. 593, složené z oprávněných nájemců bytů

49.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 593, Pod Barvířkou č.o.10, se zastav. pozemkem
parc.č. 1228, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
právnické osobě Pod Barvířkou 10,s.r.o., se sídlem Pod Barvířkou
10, č.p. 593, složené z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Pod Barvířkou č.o.10, č.p. 593, k.ú. Smíchov, dle
“Zásad prodeje…” právnické osobě Pod Barvířkou 10,s.r.o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Pod Barvířkou č.o.10, č.p. 593, se zastav.
pozemkem parc.č. 1228, k.ú. Smíchov, právnické osobě, Pod
Barvířkou 10, s.r.o., složené z oprávněných nájemců bytů, podle
Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve
vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 1.120.290,– Kč


bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty


seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Pod Barvířkou č.o.10, č.p. 593,
se zastav. pozemkem parc.č. 1228, k.ú. Smíchov, právnické osobě
Pod Barvířkou 10, s.r.o.

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5