Prodej bytových domů se 4 a více byty právnickým osobám složených z oprávněných nájemců bytů č.u. 14/19/00

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Prodej bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a
souvisejících pozemků právnickým osobám složených z oprávněných
nájemců bytů v nemovitostech ze seznamu domů schváleného pod č.  Z
14/19/2000 na 14. zasedání ZMČ Praha 5 konaném dne 14. 12. 2000

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
1. záměr prodeje bytových domů se 4 a více byty včetně
zastavěných a souvisejících pozemků právnickým osobám složených z
oprávněných nájemců bytů v nemovitostech uvedených v příloze
tohoto materiálu podle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5″

2. udělění slev, způsob splácení kupní ceny a navržené
splátkové období za domy dle přílohy

II. u k l á d á
ing. P.  Horákovi, zást. starosty
zajistit realizaci záměru prodeje domů uvedených v příloze dle
stanovených podmínek
Termín: 21/12/2002

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě