Prodej bytového domu č.p. 957, Kvapilova 12, se stav. pozemkem parc. č.  955/6, k. ú. Košíře, P5, oprávněným nájemcům bytů, manž. Pavlu a Kláře Šmídovým a Věře Kulišové, dle “Zásad 1 – 3 byty…”

21/02/2002

9.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bytového domu č.p. 957, Kvapilova 12, se stav. pozemkem parc.
č. 955/6, k. ú. Košíře, P5, oprávněným nájemcům bytů, manž. Pavlu
a Kláře Šmídovým a Věře Kulišové, dle “Zásad 1 – 3 byty…”

Prodej bytového domu dle ” Zásad 1 – 3 byty…”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej domu oprávněným nájemcům bytů v nemovitosti č.p. 957,
Kvapilova 12, se stav. pozemkem parc. č.  955/6, k. ú. Košíře, P5,
manž. Pavlu a Kláře Šmídovým – id. 1/2 nemovitostí a Věře Kulišové –
id. 1/2 nemovitostí, dle Zásad postupu při úplatném převodu
rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků
se kterými tvoří jeden funkční celek dle usnesení ZMČ č. Z 15/12/2001
ze dne 22. 2. 2001 za kupní cenu ve výši: 1,160.710,-Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

realizovat administrativní kroky za účelem prodeje bytového domu
oprávněným nájemcům bytů v nemovitosti č.p. 957, Kvapilova 12, se
stav. pozemkem parc. č.  955/6, k. ú. Košíře, P5, manž. Pavlu a
Kláře Šmídovým – id. 1/2 nemovitostí a Věře Kulišové – id. 1/2
nemovitostí, dle příslušných “Zásad”, schválených ZMČ P5
Termín: 31/05/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě