Prodej bloku domů č. p.  2755, 2756, 2757, 2758, 2759, Kroupova č.o.14,16,18,20,22, se zastav. pozemky parc.č. 945/11,945/10, 945/9, 945/8,945/7, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Horní Kesnerka, se sídlem Kroupova 18, č.p. 2757, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002

20.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bloku domů č. p. 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, Kroupova

č.o.14,16,18,20,22, se zastav. pozemky parc.č. 945/11,945/10, 945/9,
945/8,945/7, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu
Horní Kesnerka, se sídlem Kroupova 18, č.p. 2757, složenému z
oprávněných nájemců bytů

Prodej bloku domů Kroupova č.o.14,16,18,20,22, č.p.
2755,2756,2757,2758,2759, k.ú. Smíchov, dle “Zásad prodeje…”,
Bytovému družstvu Horní Kesnerka

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bloku domů Kroupova č.o.14,16,18,20,22, č.p.

2755,2756,2757,2758,2759, se zastav. pozemky parc.č.
945/11,945/10,945/9,945/8,945/7, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu
Horní Kesnerka, složenému z oprávněných nájemců bytů podle, Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.
m.Prahy – MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ
Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 6.911.511,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bloku domů Kroupova
č.o.14,16,18,20,22, č.p. 2755,2756,2757,2758,2759, se zastav.
pozemky parc.č. 945/11,945/10,945/9,945/8,945/7, k.ú. Smíchov,
Bytovému družstvu Horní Kesnerka, se sídlem Kroupova 18, č.p. 2757
Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě