Prodej bloku domů č.p. 214,215,216 Weberova č.o.23,25,27, se zastav. pozemky parc.č. 298/21,298/22,298/23, k.ú. Motol, dle “Zásad prodeje bytových domů se  čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5”, družstvu Pod Šafránkou, se sídlem Weberova 23, č.p. 214, složenému z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002

53.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej bloku domů č.p. 214,215,216 Weberova č.o.23,25,27, se
zastav. pozemky parc.č. 298/21,298/22,298/23, k.ú. Motol, dle
“Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve
vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5″, družstvu Pod Šafránkou, se
sídlem Weberova 23, č.p. 214, složenému z oprávněných nájemců
bytů

Prodej bloku domů Weberova č.o. 23,25,27, č.p. 214,215,216, k.ú.
Motol, dle “Zásad prodeje…” družstvu Pod Šafránkou

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej bloku domů Weberova č.o. 23,25,27, č.p. 214,215,216,
se  zastav. pozemky parc.č. 298/21,298/22,298/23, k.ú. Motol,
družstvu Pod Šafránkou, složenému z oprávněných nájemců bytů,
podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve
vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5 s  věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let

2. prodejní cenu : 7.662.775,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje bloku domů Weberova č.o. 23,25,27,
č.p. 214,215,216, se zastav. pozemky parc.č.
298/21,298/22,298/23, k.ú. Motol, družstvu Pod Šafránkou

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě