Prodej bloku domů č.p. 197, č.p. 198, č.p. 199 a č.p. 200,Brdlíkova č.o. 21,23,25,27, se zastav. pozemky parc.č. 374/37,374/36, 374/35, 374/34, k.ú. Motol, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” “Bytovému družstvu Brdlíkova 197,198,199,200” se sídlem Brdlíkova č.p. 198/23 složenému z oprávněných nájemců bytů

9.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bloku domů č.p. 197, č.p. 198, č.p. 199 a č.p. 200,Brdlíkova č.o. 21,23,25,27, se zastav. pozemky parc.č. 374/37,374/36, 374/35, 374/34, k.ú. Motol, dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy - MČ Praha 5" "Bytovému družstvu Brdlíkova 197,198,199,200" se sídlem Brdlíkova č.p. 198/23 složenému z oprávněných nájemců bytů
Prodej bloku domů Brdlíkova č.o. 21,23,25,27, č.p. 197, č.p. 198, č.p. 199 a č.p. 200, se zastav. pozemky parc. č. 374/37, 374/36, 374/35, 374/34, k.ú. Motol, "Bytovému družstvu Brdlíkova 197,198,199,200" na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej bloku domů Brdlíkova č.o. 21,23,25,27, č.p. 197, č.p. 198,č.p. 199 a č.p. 200, se zastav. pozemky parc.č. 374/37, 374/36, 374/35, 374/34, k.ú. Motol, "Bytovému družstvu Brdlíkova 197, 198, 199,200" složenému z oprávněných nájemců bytů podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy - MČ Praha 5
2. prodejní cenu prodejní cena: 8.145.621,--Kč bez splátek
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA Termín: 31/10/2001
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5