Příspěvek na restaurování mobiliáře kaple Nanebevzetí P. Marie

14.
Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní
Příspěvek na restaurování mobiliáře kaple Nanebevzetí P. Marie

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

I. s c h v a l u j e
l. přidělení příspěvku ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu oddělení
kultury na restaurování mobiliáře kaple Nanebevzetí P. Marie ihned
2. přidělení dalšího příspěvku ve výši 40.000,- Kč po předložení
znaleckého posudku příčiny vlhkosti a po prokazatelném zahájení prací
na jejich odstranění

II. u k l á d á
ved. OEK
l. vyplatit první část příspěvku na restaurování mobiliáře kaple
Nanebevzetí P. Marie ve výši 40.000,- Kč
Termín: 15/07/2000

2. vyplatit zbývajících 40.000,- Kč po předložení znaleckého posudku
příčin vlhkosti a zahájení prací na jejich odstranění

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5