Přidělení veřejné zakázky “Poskytování komplexního outsourcingu informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5”

51. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Stránský Martin, zást. starosty

Přidělení veřejné zakázky “Poskytování komplexního outsourcingu informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5”

Rada MČ Praha 5 na svém 31. zasedání dne 16.8.2005 odsouhlasila přidělení veřejné zakázky “Poskytování komplexního outsourcingu informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5” pod usnesením č.31/1070/2005

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Bere na vědomí

1. přidělení veřejné zakázky “Poskytování komplexního outsourcingu informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 5” společnosti Pražská energetika, a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 05 za cenu 88 256 183 Kč vč. DPH za 4 roky. Cena bude hrazena z kap. 09 24, § 6171, pol. 5139 – Nákup materiálu, pol. 5164 – Pronájem, pol. 5168 – Služby zpracování dat a 5169 – Nákup služeb

Usnesení bylo schváleno: 20 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

         23. zasedání ZMČ P5             

           předsedá: JUDr.Jančík Milan           


           HLASOVÁNÍ č. 62 - SCHVÁLENO           


             8.9.2005 16:13:57              


       51. Komplexního outsourcingu informačních        


______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     


 Doc.ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  


 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     


 ing. Cuhra Josef             KDU    4  Proti    


 Mgr.Češková Andrea            ODS    5  Pro     


 ing.Dvořák Bohumil            ČSSD    6  Pro     


 Erben Pavel               ED     7  Zdržel se  


 ing.Fiala Jaroslav            ODS    8  Pro     


 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     


 Heissler Herbert             ODS    10 Nepřítomen  


 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     


 ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     


 JUDr.Jančík Milan            ODS    13 Nehlasoval  


 Doc.RNDr.E. Jelínková, CSC.       KDU    14 Zdržel se  


 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     


 Kohout Aleš               ED     16 Proti    


 dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  


 ing.Matoušek Jan             ODS    18 Pro     


 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     


 ing. Petr Horák             ODS    12 Pro     


 Mgr.Najmon Viktor            ODS    21 Pro     


 Mgr.Nápravníková Ilona          ED     22 Proti    


 Mgr.ing.Navara Petr           ED     23 Proti    


 Peterková Růžena             KSČM    24 Proti    


 ing.Pražák Jiří             ČSSD    25 Zdržel se  


 Procházka Jan              ODS    26 Pro     


 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Zdržel se  


 Bc.Stecher David             ED     28 Proti    


 Stránský Martin             US     29 Pro     


 Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Zdržel se  


 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     


 ing.Tichý Miroslav            ODS    32 Pro     


 Mgr.Vávrová Lucie            ODS    33 Pro     


 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Pro     


 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Pro     


______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 20 (57%) Proti: 6 (17%) Zdrželo se: 6 (17%) Nehlasoval: 1 (3%)


Nepřítomno: 2


Hlasování o usnesení